Privatumo politika

 •  PRIVATUMO POLITIKA

  Mes gerbiame fizinių asmenų teisę į asmens duomenų apsaugą ir siekiame užtikrinti šioje interneto svetainėje tvarkomų asmens duomenų apsaugą.
  Lankydamiesi mūsų internetinėje svetainėje ir naudodamiesi joje teikiamomis paslaugomis arba mums pateikdami bet kokius savo asmens duomenis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo politikos nuostatomis. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis.


  DUOMENŲ VALDYTOJAS

  Jūsų duomenis, kuriuos surenkame savo interneto svetainėje tvarko UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ (toliau vadinama Bendrovė).
  Buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 1


  KONTAKTINĖ INFORMACIJA


  UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“
  Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Kojelavičiaus g. 1
  El. p.: info@augalucentras.lt


  DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIAI PAGRINDAI


  Asmens duomenų tvarkymo tikslai:
  (1) Palaikyti santykius su klientais, teikti jiems pranešimus apie pakitusias paslaugas, sukurti galimybes susiekti su Bendrovės atstovais klientams rūpimais klausimais;
  (2) Sudaryti galimybes naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei įsigyti siūlomų prekių;
  (3) Gerinti klientų žinias apie Bendrovės teikiamas paslaugas bei siūlomas įsigyti prekes;
  (4) Atsakyti į klausimus, pageidavimus bei ir užklausas, susijusias su Bendrovės teikiamomis paslaugomis bei siūlomomis įsigyti prekėmis;
  (5) Identifikuoti klientų poreikius ir pateikti klientams specialius pasiūlymus, rekomendacijas, individualiai pritaikytą turinį;
  (6) Reklamuoti Bendrovės teikiamas paslaugas ir siūlomas įsigyti prekes.
  Asmens duomenų tvarkymas vykdomas vadovaujantis duomenų subjekto sutikimu.
  Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas. Tuo atveju, jeigu nepateiksite savo asmens duomenų užklausoje ar naujienlaiškio prenumeravimo laukelyje, mes negalėsime Jums atsakyti ar su Jumis susisiekti dėl Jums rūpimų klausimų, teikti mūsų naujienlaiškio.
  SURINKTI ASMENS DUOMENYS
  Bendrovės surinkti duomenys gali apimti toliau nurodytus duomenis bei jų pakeitimus:
  - Asmens vardas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, IP adresas.
  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
  Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau nei tai yra būtina, atsižvelgiant į Bendrovės verslo poreikius bei teisėtus interesus arba vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apibrėžiančiais dokumentų, įskaitant asmens duomenis, saugojimo terminus. Per internetines svetaines gauti asmens duomenys ilgiausiai saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų apsilankymo internetinėje svetainėje, Jūsų paklausimo gavimo dienos ar kitokio paskutinio šalių dalykinio santykio.

  ASMENS DUOMENŲ KILMĖS ŠALTINIS


  Bendrovė asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų, besilankančių Bendrovės internetinėje svetainėje bei per jas pateikiamas užklausas, paklausimus, nuomones.

  ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS


  Bet kurie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas Bendrovei ir/ar veikiantiems Bendrovės vardu, arba su Bendrove susijusioms įmonėms, o šie, tretieji asmenys, gali tokius asmens duomenis tvarkyti. Teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.


  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS


  Bendrovė užtikrina duomenų subjektų teises, numatytas teisės aktuose, ir informuoja, jog bet kuris duomenų subjektas turi teisę:
  (1) Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  (2) prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų („teisė būti pamirštam“), arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą;
  (3) bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui, teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;
  (4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas www.ada.lt, jei duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.


  PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI


  Su šia privatumo politika galima susipažinti Bendrovės internetinėje svetainėje www.augalucentras.lt. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią privatumo politiką, informuodama apie pakeitimus skelbiant pakeistą privatumo politiką Bendrovės internetinėje svetainėje.

  APRIBOJIMAI

  Draudžiama šią privatumo politiką ir / ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti platinti be raštiško UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“ sutikimo.